บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด HUAT SENG COMPANY LIMITED (H.S.C.L)
เลขที่ 8 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
8 Yaowarat Rd, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200
Tel. (66) 0-2225-3274 to 78 Fax. (66) 0-2225-4040